Tjenestevilkår & Brukerlisensavtale

Achtergrondafbeelding Total Password

Disse vilkårene for bruk og lisensavtalen for sluttbrukere (samlet «avtalen») er en avtale mellom Total Security Limited (innlemmet i England under nummer 10161957) som driver virksomhet (eller handler) som Total Password («Total Security Group», «vi» eller «vår») og deg («du», «deg selv», «bruker» eller «kunde»). Denne avtalen beskriver vilkårene og betingelsene for din bruk av alle Total Security Groups produkter og tjenester (samlet «tjenestene»). Innenfor omfanget av slike tjenester dekker denne avtalen både (i) tjenesteabonnementet ditt, og (ii) eventuelle tilleggstjenester du bestiller for å supplere tjenesteabonnementet ditt, som beskrevet nærmere på siden Tjenester og priser. Ved tilgang til, bruk, registrering eller mottak av noen av tjenestene, godtar du vilkårene og betingelsene som er beskrevet nedenfor, og de som er i Personvernerklæring («Retningslinjer»), som er gitt som referanse for denne avtalen. Ytterligere vilkår kan gjelde for visse tjenester du kjøper. I slike tilfeller gjelder disse tilleggsvilkårene i tillegg til denne avtalen.

Hvis du ikke godtar og samtykker i disse vilkårene og retningslinjene, må du ikke benytte deg av tilgangen til eller bruke tjenestene.

Total Security Group kan endre denne avtalen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i eller krav til gjeldende lov eller endringer eller oppdateringer av tjenestene. Total Security Group varsler deg hvis en slik endring vesentlig påvirker rettighetene dine under denne avtalen. Endringer gjelder ikke med tilbakevirkende kraft, og med mindre endringen må tre i kraft umiddelbart av juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker, vil varsel om de endrede vilkårene bli gitt i rimelig tid før endringene trer i kraft. Hvis du ikke godtar å være bundet av denne avtalen, retningslinjene våre eller senere endringer, må du slutte å bruke tjenestene (se Kansellering og oppsigelse).

Gjeldende lov og mekling for brukere i USA

 1. For brukere i USA gjelder lovene i delstaten California for denne avtalen, inkludert enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med den, eller som er knyttet til din bruk av tjenestene. FN-konvensjonens regler om kontrakter for internasjonalt salg av varer så vel som andre lignende lover, forskrifter eller vedtekter som gjelder i annen jurisdiksjon, skal ikke gjelde for denne avtalen.

 2. Alle avgifter og gjeldende skatter blir behandlet på våre vegne av vår agent, Total Security LLC, et Delaware-aksjeselskap. Dette påvirker ikke prisene beskrevet i våre tjenester og priser, og du vil ikke pådra deg ekstra kostnader.

 3. Hvis en tvist som oppstår i henhold til eller knyttet til denne avtalen skal mekles, skal den løses ved endelig og bindende voldgift i én enkelt voldgift, valgt av Total Security Group, i henhold til de kommersielle voldgiftsreglene i kommersielle tvisteløsningsprosedyrer og tilleggsprosedyrene for forbrukerrelaterte tvister (samlet «AAA-regler») fra American Arbitration Association («AAA»), som endret av denne avtalen, og skal administreres av AAA. Voldgiften for AAA skal foregå utelukkende på individuell basis uten rett til at krav kan prøves med voldgift på grunnlag av gruppesøksmål eller på grunnlag av krav som fremsettes i påstått representativ kapasitet på vegne av én person eller flere personer. Alle saker skal avgjøres av voldgiftsmannen, inkludert omfanget av denne voldgiftsklausulen, men voldgiftsmannen er bundet av vilkårene i denne avtalen. Voldgiften skal holdes på AAA-stedet som velges av Total Security Group i California. I tilfelle du kan vise til at voldgiftskostnadene er uoverkommelige sammenlignet med kostnadene ved rettssaker, vil Total Security Group betale så mye av saksinnsendelsen og administrasjons- og voldgiftsgebyrer i forbindelse med voldgiften som voldgiftsmannen anser rimelig nødvendig, dette for å forhindre at voldgiften blir uforholdsmessig kostbar. Hvis voldgiftsmannen imidlertid finner ut at enten holdbarheten i kravet ditt eller den begjæringen som er fremsatt er upassende eller ikke er berettiget, målt ved standardene fastsatt i den føderale regelen for sivilprosedyre 11 (b), skal alle voldgiftskostnader dekkes i henhold til AAA-reglene. I så fall godtar du å refundere Total Security Group alle pengebeløp tidligere utbetalt av det som ellers er din forpliktelse til å betale i henhold til AAA-reglene. Hvis voldgiftsmannen gir deg erstatning som er lik eller større enn verdien av kravet ditt, skal Total Security Group refundere deg for dine rimelige advokatutgifter og utgifter i forbindelse med slik voldgift.

Gjeldende lov og jurisdiksjon for brukere utenfor USA

 1. For brukere utenfor USA skal denne avtalen og eventuelle ikke-kontraktuelle forpliktelser som oppstår som følge av eller i forbindelse med den, være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales, med forbehold om eventuelle obligatoriske bestemmelser i forbrukerloven i landet du bor i. FN-konvensjonens regler om kontrakter for internasjonalt salg av varer så vel som andre lignende lover, forskrifter eller vedtekter som gjelder i annen jurisdiksjon, skal ikke gjelde for denne avtalen.

 2. Du og Total Security Group er uigenkallelig enige om at domstolene i landet du bor i skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist eller krav (inkludert ikke-kontraktuelle tvister eller krav) som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen (inkludert din bruk av tjenestene) eller dens gjenstand eller inngåelse.

 3. Alternativt kan du ta opp tvisten med et alternativt tvisteløsningsorgan i din hjemlige jurisdiksjon (inkludert hvis du befinner deg i EU eller Storbritannia, for Storbrittania er det en forutsetning at Storbritannia forblir medlem av EU på tidspunktet for tvisten eller at Storbritannia blir omfattet av eventuelle overgangsordninger eller en ny handelsavtale) via EU-kommisjonens nettplattform for tvisteløsninger (ODR).

 1. Berettigelse, registrering og kontosikkerhet

  1. Tjenestene er utelukkende beregnet for brukere som er atten (18) år eller eldre (eller over myndighetsalderen i ditt land hvis den er høyere enn 18). Hvis du er under atten (18) år (eller, hvis høyere enn 18 år, under alderen for myndighet i landet ditt) og registrerer deg for å bruke tjenestene eller få tilgang til tjenestene, godtar vi ikke å tilby tjenestene til deg, og du må lukke kontoen din og slutte å bruke tjenestene. Ved å registrere deg for og/eller bruke tjenestene, bekrefter og garanterer du at du er minst atten (18) år gammel (eller hvis over 18 år, at du over myndighetsalderen i bostedslandet ditt).

  2. Hvis du registrerer deg for og bruker tjenestene på vegne av en annen part, enhet eller organisasjon, garanterer og bekrefter du at du er autorisert til å binde denne parten, enheten eller organisasjonen til denne avtalen og å handle på vegne av denne parten, enheten eller organisasjonen når det gjelder handlinger du gjør i forbindelse med tjenestene og denne avtalen.

  3. Du godtar å oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon når du registrerer deg for tjenestene, og du godtar å beholde slik informasjon nøyaktig og fullstendig i hele perioden du bruker tjenestene. Du er eneansvarlig for å holde konfidensialiteten til brukernavnet og passordet ditt.

 2. Forbudte personer

  Enkelte enheter og enkeltpersoner har forbud mot å bruke tjenestene i henhold til handels- og økonomiske sanksjoner og eksport- og kontrollover pålagt av USA, Storbritannia eller andre myndigheter. Disse forbyr selskaper og deres datterselskaper å delta i alle eller visse kommersielle aktiviteter med visse sanksjonerte land («Sanctioned Country» (sanksjonert land)) og visse enkeltpersoner, organisasjoner, enheter eller domenenavn («Sanctioned National» (sanksjonert statsborger)) (se for eksempel restriksjoner satt av U.S. Office of Foreign Assets Control for selskaper og deres datterselskaper og nærstående personer som er oppført på listen «Specially Designated Nationals» (Nasjonaliteter med særregler). Det er forbudt for deg å registrere deg for eller registrere deg for, abonnere på eller bruke tjenestene hvis du befinner deg i et sanksjonert land eller er oppført som, eller tilknyttet en sanksjonert nasjon, eller noen som er angitt på listen over «Specially Designated Nationals», som bestemt av Total Security Group etter eget skjønn. Registrering eller bruk av tjenestene fra et sanksjonert land er et vesentlig brudd på denne avtalen, og gir begrunnelse for øyeblikkelig avslutning av kontoen fra Total Security Group uten rett til å gjenopprette data eller gebyrer som du har betalt (eller forhåndsbetalt) for slike tjenester.

 3. Total Security Groups lisens og bruk av tjenestene

  1. Lisensens omfang. Total Security Group gir deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, begrenset og tilbakekallbar lisens for å installere Total Security Group-programvaren, som er nødvendig for å bruke tjenestene («Total Security Group-programvare»), men kun på antall enheter som du har betalt gjeldende gebyrer og avgifter for og for varigheten av tjenesteabonnementet ditt. Hvert abonnement gir deg rett til å installere og bruke Total Security Groups programvare for å beskytte én enhet om gangen. Du kan overføre lisensen din fra en enhet til en annen ved å kontakte oss. Hvis du ønsker å bruke tjenestene på flere enheter, må du skaffe en separat lisens for hver enhet eller ved å ha en lisens for flere enheter ved å kjøpe en ekstra lisens eller lisenspakke. Denne lisensen gir deg rett til å bruke Total Security Groups programvare utelukkende og for det eksklusive formålet om å bruke tjenestene. Vi forbeholder oss alle andre rettigheter til Total Security Group-programvaren. Lisensen din til å bruke Total Security Group-programvaren er underlagt begrensningene som er angitt i denne delen av avtalen. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne lisensen, må du kansellere kontoen din og all tilgang til tjenestene må opphøre.

  2. Begrensninger i din bruksrett. Med mindre det er uttrykkelig tillatt etter loven, kan du ikke reversere, dekompilere eller demontere Total Security Group-programvaren. Du kan ikke leie, lease, låne ut, viderelisensiere eller overføre Total Security Group-programvaren, eller være vert for Total Security Group-progamvaren for tredjeparter. Total Security Group-progamvaren er lisensiert som et enkelt integrert produkt, og kan ikke skilles for bruk på mer enn én datamaskin. Total Security Group-programvaren kan inneholde teknologi for kopibeskyttelse for å forhindre uautorisert kopiering av Total Security Group-programvare, eller kan kreve originale medier for bruk av Total Security Group-programvaren på datamaskinen. Det er ulovlig å lage uautoriserte kopier av Total Security Group-programvaren eller å omgå teknologien for kopibeskyttelse som er inkludert i Total Security Group-programvaren.

  3. Restriksjoner om tilgang til tjenester. Du har bare tilgang til tjenestene gjennom grensesnittene og protokollene som er gitt eller autorisert av Total Security Group. Du godtar at du ikke får tilgang til tjenestene på uautoriserte måter, for eksempel ulisensierte programvareklienter.

  4. Omfordeling. Du kan ikke omfordele tjenestene eller gi andre tilgang til eller bruk av dem, med mindre du har inngått en egen forhandleravtale eller annen avtale med Total Security Group som uttrykkelig gir deg autorisasjon til å gjøre dette. Du kan be Total Security Group om tillatelse til å drive virksomhet eller bli forhandler med tanke på å bruke og distribuere Total Security Group-programvaren ved å kontakte oss.

  5. Prøvelisenser. Hvis du har bedt om og mottatt en gratis syv (7) eller tretti (30) dagers prøve- eller evalueringslisens, gir Total Security Group deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar og begrenset lisens til å bruke tjenestene via Total Security Group-progamvaren utelukkende i løpet av slik prøve- eller evalueringsperiode i henhold til denne avtalen. Den gratis prøve- eller evalueringslisensen er utelukkende gyldig for din bruk av tjenestene via Total Security Groups tjenester på én enhet i løpet av en slik syv (7) eller tretti (30) dagers periode, og er begrenset til én prøvelisens eller evalueringslisens per kalenderår per enhet. Din prøve- eller evalueringslisens for å bruke tjenestene avsluttes automatisk ved utløpet eller avslutningen av den syv (7) eller tretti (30) dagers slike prøve- eller evalueringslisensperioden, med mindre du deretter registrerer deg for en full [enten årlig eller månedlig ] abonnement på tjenestene. Hvis du har noen markedsføringskoder som kan forlenge prøveperioden eller lisensperioden for evaluering, må du angi slike koder ved det første kjøpet for å registrere dem for at de skal kunne brukes på kontoen din. Før prøveperioden eller evalueringsperioden utløper, blir du varslet og tilbudt muligheten til å kjøpe et årlig eller månedlig abonnement på tjenestene. Vi samler ikke inn noen av dine personlige eller identifiserbare opplysninger, inkludert navn, e-postadresse eller betalingsinformasjon, før du bekrefter abonnementet på tjenestene eller før utløpet av prøve- eller evalueringsperioden (dvs. at det ikke er noen automatisk registrering etter utløpet av prøve- eller evalueringsperioden).

  6. Kompatibilitet med Total Security Group-programvaren. Du er ansvarlig for egen regning for alle datamaskiner, telekommunikasjonsutstyr, programvare, tilgang til Internett og kommunikasjonsnettverk som kreves for å bruke tjenestene. Total Security Group er ikke ansvarlig for forsinkelser eller feil på tjenestene på grunn av feil på datamaskiner, telekommunikasjonsutstyr, programvare, tilgang til Internett eller kommunikasjonsnettverk som er nødvendig for å bruke eller få tilgang til tjenestene som er utenfor vår kontroll.

  7. Vedlikehold av Total Security Group-programvaren. Fra tid til annen kan Total Security Group gjøre forbedringer, oppgraderinger, endringer eller modifikasjoner av Total Security Group-progamvaren tilgjengelig for sine kunder. Se Modifikasjon og oppdateringer for tjenestene.

  8. Tekniske støttetjenester. Bortsett fra det som er beskrevet i avsnitt (j) nedenfor, vil Total Security Group tilby teknisk støtte døgnet rundt via besøk hjelpesenteret vårt og nettchat for den gjeldene versjonen av Total Security Group-progamvaren («tekniske støttetjenester»). Du må oppgi så mye informasjon som vi avgjør etter eget skjønn basert på vår undersøkelse av eller evaluering av problemer. Ved å benytte våre tekniske støttetjenester gir du Total Security Group tillatelse til å få tilgang til kontoen din og enheten, om nødvendig, for å løse problemet. Du godtar og forstår at for å løse et problem, kan Total Security Group kreve tilgang til lisensnøkler som du er eneansvarlig for å oppgi.

  9. Manglende kvalifisering for tekniske støttetjenester. Total Security Group gir ikke tekniske støttetjenester hvis: (a) du bryter denne avtalen eller (b) behovet for tekniske støttetjenester skyldes (i) at du ikke bruker Total Security Group-progamvaren i henhold til systemkravene som er gitt deg; (ii) enhver endring eller forsøk på endring av Total Security Group-programvaren av deg eller en tredjepart utenfor Total Security Groups kontroll; eller (iii) at du ikke eller nekter å gjennomføre endringer som anbefales eller kreves av Total Security Group.

  10. Tilgjengelighet av fjerntilgangstjenester gjennom eksterne tilgangsagenter Under visse omstendigheter i forbindelse med din bruk av tjenestene og implementering av Total Security Group-programvaren, kan du be om hjelp fra kundestøtte eller kundeservice som kan tilrettelegge for samhandling med våre eksterne tilgangsagenter, dette som en del av våre tekniske støttetjenester for å tilby visse eksterne tilgangstjenester for å løse problemet eller tjenesteproblemet ditt på riktig måte. Se Informasjon og ansvarsfraskrivelse vedrørende fjerntilgangstjenester.

  11. Tredjeparts programvarekomponenter. Total Security Group er i partnerskap med Avira Operations GmbH & Co. KG og benytter SAVAPI, MAVAPI, APC og WRAPI SDK-pakkene, som gir beskyttelse mot nulldagsangrep, avanserte vedvarende trusler og ukjent skadelig programvare. Andre biblioteker som brukes inkluderer: Community.CsharpSqlite, DotNetZip, Hardcodet.Wpf.TaskbarNotification, HtmlAgilityPack, Ionic.Zip, lbt.Ortc.Api, LinqBridge, Mindscape.Raygun4Net, Newtonsoft.Json, SAVAPI, ShellBrowser, Utiliizr.WPF, Utilizr.Net3, Utilizr.VPN, Utilzr.OpenVPN og WebSocket4Net.

  12. Databruddssøk. Total Security Group bruker en tredjeparts tjenesteleverandør til å utføre et jevnlig søk etter nåværende eller pågående databrudd. Tredjepartsleverandøren søker i en proprietær database med offentlig tilgjengelig informasjon om databrudd og andre nettbrudd på hendelser basert på e-postadressen fra en bruker. Total Security Group er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten av resultatene av slike søk, og vi er heller ikke tilknyttet nettsteder eller merker som er oppført.

   Selv om Total Security Group kan gi resultater om databrudd, er vi ikke ansvarlige for dataene som vises, og vi hevder heller ikke å forhindre fremtidige databrudd. Ingen kan forhindre alle databrudd.

   Vi forbeholder oss også retten til å utføre et databruddssøk på dine vegne, slik at vi kan gi deg informativ tilbakemelding om du tidligere har blitt omfattet av et kjent databrudd.

 4. Modifikasjon og oppdateringer av tjenestene

  1. Total Security Group kan fra tid til annen endre tjenestene og ethvert aspekt eller trekk av tjenestene hvis det anses nødvendig av sikkerhetsmessige eller juridiske årsaker, for å sikre at tjenestene fungerer, for å gjenspeile teknologiske fremskritt eller for å forbedre funksjonene vi kan tilby våre kunder. Du godtar herved automatiske oppdateringer av tjenestene du har installert på datamaskinen din.

  2. Hvis Total Security Group endrer tjenestene på en vesentlig måte, vil vi gi deg forhåndsvarsel om endringene slik at du har en mulighet til å slutte å bruke tjenestene og kanseller kontoen din. Dette påvirker eller begrenser ikke pengene-tilbake-garantien din (detaljer om dette er angitt nedenfor), og derfor, hvis du kansellerer innen den relevante perioden for å starte eller fornye tjenestene, enten det er eller ikke er som følge av en endring gjort av Total Security Group, vil du motta full refusjon der du ber om det.

 5. Periode og automatisk fornyelse

  Se avsnitt b for alle månedlige abonnementsplaner. For andre tjenesteabonnementer, kan du se avsnitt a.

  1. Første periode og automatisk fornyelse. Den første perioden for tjenestene er: (i) med hensyn til tjenesteabonnementet ditt, den første perioden du har valgt å betale for på betalingssiden på det tidspunktet da du kjøpte tjenestene (f.eks. enten 1 måned eller 12 måneder); og (ii) med hensyn til alle tilleggstjenester, 12 måneder («første periode»). Med unntak av prøvelisenser, vil tjenestene automatisk bli fornyet for samme periode (hver av dem en «fornyelsesperiode») som du opprinnelig bestilte, slik som oppsummeringen fornyelsesmeldingen viser (beskrevet nedenfor). Noen ganger kan det være nødvendig for oss å endre fornyelsesperioden din fra årlig til månedlig for å gi deg best mulig service, og du blir da belastet med det månedlige pro rata-beløpet. Skulle dette skje, blir du varslet via e-post ved vellykket fornyelse. Hvis du ikke vil fornye perioden, må du kansellere før utløpet av den første perioden eller en hvilken som helst gjeldende fornyelsesperiode, hvis ikke, belastes kreditt-/debetkortet ditt i samsvar med avsnitt 6c (Prissetting, fakturering og betaling). Den første perioden og eventuelle fornyelsesvilkår skal i fellesskap omtales som «perioden». Hvert fornyelsesvarsel skal sendes til deg opptil tretti (30) dager før kreditt-/debetkortet ditt belastes, som beskrevet i delene priser, fakturering og betaling, blir du belastet ved slutten av gjeldende periode. Total Security Group forbeholder seg retten til å forhåndsfornye et 12 måneders abonnement opptil 30 dager før datoen for ett år for å unngå bortfall av tjenesten, noe som det blir varslet om innen fornyelsesvarselet. Fornyelsesmeldingen blir sendt til e-postadressen du har registrert på Total Security Group-kontoen, og varsel om automatisk fornyelse blir vist i kontrollpanelet. Det er ditt ansvar å sørge for at e-postadressen og andre personopplysninger i brukerkontoen din som Total Security Group har om deg, til enhver tid er gjeldene.

  2. Månedlige abonnementer. Alle månedlige abonnementer fornyes automatisk hver måned frem til du kanseller kontoen din.

  3. Rabattkampanjer. Hvis du mottar en rabattkampanje på din første periode eller abonnementet på den første måneden, vil tjenestene dine automatisk fornyes til den nåværende ikke-rabatterte prisen som er oppført på prissiden. Du bekrefter, godtar og godkjenner at Total Security Group automatisk kan belaste gjeldende gebyr på kreditt-/debetkortet ditt i samsvar med avsnitt 6c (Prissetting, fakturering og betaling).

  4. Unntak fra automatisk fornyelse. Hvis du er i en tvist med Total Security Group eller tidligere har bedt om en refusjon som vi ikke har godtatt, vil tjenestene dine ikke automatisk fornyes ved slutten av den eksisterende tjenestetiden. Vi kan ikke gi refusjon for bestridte kostnader på grunn av påløpte kostnader.

 6. Prissetting, fakturering og betaling

  1. Prissetting. Vi tilbyr gode tjenesteabonnementer og en rekke tilleggstjenester for å dekke alles behov. Detaljer om våre nåværende tjenesteabonnementer og tilleggstjenester er publisert på siden Tjenester og priser. Hvis du har benyttet deg av et introduksjonstilbud eller spesialtilbud i løpet av din første periode, vil tjenestene dine automatisk fornyes til den gjeldene prisen uten rabatt, som er oppført på prissiden vår.

  2. Faktureringsprosess. Tjenestegebyrene våre blir beregnet ut fra tjenesteabonnementet du velger, antall enheter du ønsker å beskytte pluss eventuelle avgifter for tilleggstjenester du har bestilt. Hvis tjenestene du kjøper fra Total Security Group blir fakturert månedlig, blir du fakturert for hele måneden, måned etter måned.

  3. Betalinger. Du godtar å betale Total Security Group i løpet av den første perioden eller hver måned, alt etter hva som er aktuelt, avhengig av valg av tjenesteabonnement, alle gebyrer for tjenestene, som oppgitt på prissiden på det tidspunktet du bestiller tjenestene. Før utløpet av din første periode eller nåværende fornyelsesperiode, vil du motta varsel om gebyrene som skal betales for den påfølgende perioden via et fornyelsesvarsel, sendt til deg via e-post og/eller i kontrollpanelet. Som beskrevet i Periode og automatisk fornyelse, blir det ikke sendt ut fornyelsesvarsler hvis du har et månedsabonnement. Du godkjenner, godtar og autoriserer at Total Security Group automatisk kan belaste gjeldende gebyr for alle kreditt-/debetkort som er lagt til på kontoen din, hver måned eller ved fornyelsesperiode (det som gjelder), med mindre du kanseller tjenestene før slutten av den første perioden eller før en fornyelsesperiode. Alle kostnader belastes på fornyelsesdatoen. For eksempel for månedlige abonnementer, blir kreditt-/debetkortet ditt belastet ved slutten av den månedlige syklusen for disse tjenestene. Hvis kreditt-/debetkortet som er registrert hos Total Security Group har utløpt eller ikke tillater automatiske fornyelser, må du kontakte Total Security Group for å fornye tjenestene. Hvis du ikke fornyer tjenestene dine på årsdagen, avsluttes tilgangen din. Når dataene dine er satt i køen for sletting, kan ikke stått Total Security Group hente dem tilbake. Du er ansvarlig for å sikre at kreditt-/debetkortets faktureringsinformasjon stemmer hos Total Security Group. Vi godtar også visse forhåndsbetalte betalingsmåter

  4. Valuta. Total Security Group tilbyr muligheten til å betale for tjenester i en rekke forskjellige valutaer. Hvis din lokale valuta ikke støttes av kontoen din, blir prisen som betales for tjenester konvertert, med gjeldende valutakurs, på kjøpstidspunktet eller et gebyr for tjenestene. I tilfeller der refusjon av gebyrer tilkommer deg i samsvar med vilkårene i denne avtalen, vil slik refusjon bli konvertert med gjeldende valutakurs på refusjonstidspunktet. Total Security Group er ikke ansvarlig for eventuelle avvik eller mangler i disse beløpene som følge av en endring i valutakursen.

  5. MVA. MVA (merverdiavgift) er en skatt som pålegges forbrukere for dem som befinner seg på territoriet til et europeisk medlemsland (EU). MVA er inkludert i alle priser oppgitt i GBP og euro som vises på Total Security Groups nettsted.

  6. Faktureringsproblemer og støtte. Du må varsle oss om eventuelle faktureringsproblemer eller avvik så snart du blir klar over dem. Vi vil gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg med eventuelle faktureringsspørsmål. Ta kontakt med vår døgnåpne faktureringsstøttesenter når du har spørsmål om faktura. Vær oppmerksom på at du alltid må kontakte Total Security Group før du kan få en tilbakebetaling.

 7. Kansellering, oppsigelse og refusjon

  1. Du kan velge å avbryte ethvert Tjenester når som helst i løpet av Perioden, også hvis det er endringer i Tjenester eller denne Avtalen som du ikke er enig i. Du kan administrere dine faktureringspreferanser via 'Mine Tjenester'-alternativet som ligger i din kontrollpanel. Alternativt, hvis du trenger hjelp, kan du kontakte oss med din forespørsel via vår Hjelpesenter, eller ring (001) 833 201 8682.

   1. Du kan velge å si opp umiddelbart eller velge å ikke fornye på slutten av perioden.

   2. Hvis du velger å avbestille en eller flere tjenester levert av Total Security, vær oppmerksom på at hver ekstra abonnement behandles som en separat enhet for faktureringsformål. Ved kansellering av en tjeneste, vil eventuelle gjenværende abonnementer forbli aktive og må håndteres separat.

   3. Hvis du kansellerer i løpet av perioden, har du fremdels tilgang til tjenestene resten av perioden, forutsatt at du har betalt for tjenestene i sin helhet. og du er alltid underlagt disse vilkårene, inkludert våre rettigheter til å kansellere.

    Du kan kansellere [vår antivirusbeskyttelse] tjenestene av hvilken som helst grunnen innen tretti (30) dager hvis du har et 12 måneders abonnement, og innen 14 dager hvis du har et månedsabonnement.

    Når du kjøper tilleggstjenester, gir hver tilleggstjeneste deg bare rett til å kansellere innen fjorten (14) dager fra datoen du registrerer eller fornyer tjenesten. Slike tilleggstjenester inkluderer, men er ikke begrenset til: Safe Browsing (VPN), Unlimited Devices, Family Protection, Home Protection, Additional Device, Adblock Pro, Password Vault, Advanced Cloud Scanning, Identity Protection, Smartphone Optimizer, Antivirus eBook og Priority Support, Smartphone Protection

    Hvis du velger å avbryte kontoen din innen tretti (30) eller fjorten (14) dager (avhengig av tilfellet) etter registrering eller fornyelse av dine tjenester og tilleggstjenester, vil du motta full refusjon etter forespørsel om eventuelle betalinger som er gjort innen den avtalte avbestillingsperioden.

    For alle tjenester som betales med en forhåndsbetalt betalingsmåte eller gavekort, kan du bare kansellere innen fjorten (14) dager etter at du har registrert eller fornyet tjenestene dine.

   4. For å sjekke din berettigelse og be om refusjon, vennligst kontakt vår faktureringsavdeling ved å besøke vår Hjelpesenter.

   5. Tilbakebetalingen av pengene-tilbake-garantien skal kun gjelde og tilfalle deg når du overholder vilkårene og betingelsene i denne seksjonen, og i alle henseender er underlagt vilkårene og betingelsene som beskrevet i denne avtalen, med mindre slik refusjon er regulert av lokal lovgivning.

  2. Kansellering av Total Security Group. Total Security Group kan suspendere eller avslutte din bruk av eller tilgangen til tjenestene hvis Total Security Group med rimelighet mener at (i) du bryter med Total Security Groups lisens og bruk av tjenestene, Prohibited Persons og seksjonen Immaterielle rettigheter i denne avtalen eller hvis du er i vesentlig grad bryter med andre deler av denne avtalen eller våre retningslinjer; eller (ii) hvis din fortsatte bruk av tjenestene kan skade, deaktivere eller forringe våre servere eller nettverk eller på annen måte skade omdømmet til Proteted.net Group. Slik kansellering kan være umiddelbar og uten varsel. Du er ikke kvalifisert for refusjon av beløp som er betalt hvis Total Security avslutter kontoen din i samsvar med paragraf b.

  3. Virkningen av kansellering eller oppsigelse. Med forbehold om avsnittet umiddelbart nedenfor, ved kansellering eller avslutning: (i) skal du umiddelbart slutte med all bruk av tjenestene; og (ii) du får ikke ytterligere tilgang til noen av våre applikasjoner.

   Der du velger å kansellere eller avslutte i løpet av din nåværende periode, har du tilgang til tjenestene for resten av den nåværende perioden, underlagt disse vilkårene og betingelsene

 8. Bruk av personopplysningene dine

  1. Innsamling og bruk av personopplysninger. Total Security Group vil samle inn, bruke og overføre personopplysningene dine i samsvar med vilkårene i våre Personvernerklæring, som er gitt heri som referanse.

 9. Informasjon og ansvarsfraskrivelse vedrørende fjerntilgangstjenester («RAS»).

  1. Informasjon og hensyn om RAS . I tilfelle RAS er nødvendig, forespurt eller anbefalt som en del av våre tekniske støttetjenester, bør du være oppmerksom på følgende forhold og hensyn knyttet til enhver bruk av vår RAS:

   1. Våre eksterne tilgangsagenter («RAA-er») kan få tilgang til og se din private og konfidensielle informasjon som kan være på enheten din når du gir tilgang til RAA.

   2. RAA-er kan slette og redigere data på den lisensierte enheten din og eventuell tilknyttet medielagringskapasitet (festet på tidspunktet for ekstern tilgang fra RAA-ene).

   3. Under visse omstendigheter kan handling(er) iverksatt av RAA i forbindelse med levering av RAS føre til tap eller ødeleggelse av data på enheten din, eller det kan føre til tap av funksjonalitet på en enhet.

   4. For å kunne levere RAS kan det hende at RAA må laste opp eller laste ned informasjon fra enheten din for å gi nødvendig teknisk støtte, for eksempel nedlasting av loggfiler eller relaterte verktøy.

  2. Kundeansvar i forbindelse med søk eller bruk av RAS.

   1. Du er eneansvarlig for å vedlikeholde og sikkerhetskopiere all informasjon, data, tekst, filer, bilder eller annet materiale (f.eks. programvare) som er på enheten og lagringsmediet før du bestiller RAS, installere anbefalte eller nødvendige filer, samt på tidspunktet når du ber om og mottar RAS og gir tilgang til en RAA.

   2. Du bør sørge for at konfidensielle eller personlige filer lukkes før RAS-sesjonen starter, og at de er merket som private eller konfidensielle.

   3. Du bør sikre at du har den nødvendige eller riktige kapasiteten og myndigheten til å forplikte deg til vilkårene i ansvarsfraskrivelsen nedenfor (spesielt hvis du autoriserer på vegne av en enhet), og at du har full autoritet og ansvar for enheten og lagringsmediet i forbindelse med levering og mottak av alle RAS-er levert av RAA.

   4. Du bør alltid være aktivt tilstede under RAS levert av RAA for å følge instruksjoner eller implementere anbefalinger fra RAA (f.eks. angi passord for tilgang og gi mer informasjon).

  3. Ansvarsfraskrivelser og opplysninger om kundens bruk av RAS. Vår RAS leveres på egen risiko, og du tar ansvar for alle konsekvenser som følge av RAS. I forbindelse med det foregående:

   1. Du forstår og godtar at ved å be om RAS, kan en RAA laste ned og bruke programvare på enheten din; samle systemdata fra enheten din; styre enheten din eksternt (etter ditt samtykke); og ellers få tilgang til og endre enhetsinnstillingene som er rimelig for å feilsøke eventuelle problemer og gi nødvendig RAS identifisert.

   2. Du forstår og godtar at ved å bruke vår RAS kan en RAA (mens du deltar i eller påtar deg den nødvendige eller påkrevde RAS) bli utsatt for eller kunne se private og konfidensielle filer, informasjon og/eller materiale på enheten din hvis informasjonen ikke er ordentlig begrenset eller sikret.

   3. Vi tar ikke noe ansvar for data (inkludert filer eller programvare) som kan være på enheten eller lagringsmediet mens RAS utføres. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tap eller korrupsjon av data (inkludert filer eller programvare), enten som følge av uaktsomhet, ulykke eller på annen måte. Hvis det er rimelig nødvendig for å utføre RAS, kan noen eller alle filer eller programvare slettes for å fjerne virus, skadelig programvare, infeksjoner, trojanske hester, automatiserte programmer, varmer eller ødelagte data/filer/programvare for å gjøre enheten funksjonell igjen.

   4. Vi fraskriver oss alle erklæringer, garantier og betingelser, enten de er uttrykkelige eller underforståtte, om RAS du ber om, inkludert fremstillinger, garantier og betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller enhver garanti som følger av handlingsforløpet eller ytelsen. Du godtar herved mottak og levering av enhver RAS på en «som den er» «hvor er»-basis.

   5. Vi er ikke ansvarlig for noen spesielle, indirekte eller følgeskader, eller noen som helst skade (om den er kjent eller ukjent) som følge av eller som oppstår som følge av tap av bruk, data/filer eller fortjeneste, enten i en kontrakt eller en skadevoldende handling, som stammer fra eller i forbindelse med levering av RAS.

 10. Immateriell eiendom

  Alle varemerker, servicemerker eller andre lignende gjenstander som brukes av tjenestene tilhører deres respektive eiere, inkludert, men uten begrensning, Total Security Group som Total Password. Eierskapet til alle immaterielle rettigheter knyttet til tjenestene forblir hos Total Security Group som driver under Total Password og dets lisensgivere. Du godtar å ikke iverksette tiltak for å sette i fare, begrense eller påvirke Total Security Groups eller dets lisensgivers immaterielle rettigheter på noen måte.

 11. Begrenset garanti

  BORTSETT FRA DET SOM UTTRYKKELIG ER ANGITT I DENNE AVTALEN OG I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER PROTECTION.NET GROUP OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE ALLE GARANTIER AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED TJENESTENE SOM ER GITT NEDENFOR, INKLUDERT GARANTIER SOM DEKKER SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET.

 12. Ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse

  1. Du erkjenner og godtar at enhver bruk av tjenestene, inkludert informasjon eller innhold som er innhentet gjennom tjenestene, er på egen risiko. Du erkjenner og godtar videre at Total Security Group ikke utøver noen kontroll over og ikke tar ansvar for innholdet i informasjonen når den sendes gjennom nettverkshubber og flerpunkter eller Internett, annet enn på Total Security Group-kontrollert utstyr.

  2. Du samtykker i å holde, forsvare og holde skadesløs (i) Total Security Group, våre konsulenter, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og (ii) eventuelle tredjepartsleverandører av informasjon eller tjenester til oss og hver av deres respektive konsulenter, direktører, ansatte, agenter, underleverandører, tilknyttede selskaper og entreprenører («skadesløs»), fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatkostnader, som følge av brudd på disse vilkårene, inkludert denne avtalen og våre retningslinjer eller brudd på gjeldende lover, regler eller forskrifter. I et tilfelle der de som holdes skadeløse blir fremmet et krav mot der slike enheter har rett til å bli hold skadesløs av deg, vil den ha rett til, på din bekostning, å ta det eksklusive forsvaret og kontrollen over et slikt krav, og du vil ikke under noen omstendigheter kunne avgjøre noen krav uten at de skadeløses skriftlige samtykke er gitt på forhånd.

 13. Ansvarsbegrensning

  1. TOTAL SECURITY-GRUPPENS ANSVAR OVERFOR DEG ER IKKE BEGRENSET ELLER UTELUKKET (A) DER OG I DEN GRAD ET SLIKT ANSVAR IKKE KAN BEGRENSES ELLER UTELUKKES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV OG (B) FOR ALLE EUROPEISKE IKKE-FORRETNINGSKUNDER, I DEN GRAD TAPET SKYLDES TOTAL SECURITY-GRUPPENS UNNLATELSE AV Å TILBY TJENESTENE MED RIMELIG KVALITET OG VEDLIKEHOLD. UNDER ALLE ANDRE OMSTENDIGHETER VIL TOTAL SECURITY-GRUPPEN ELLER DENS KONSULENTER, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, ENTREPRENØRER, DISTRIBUTØRER ELLER LEVERANDØRER IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I VIRKSOMHETEN ELLER SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE, EKSEMPLARISKE, STRAFFBARE ELLER FØLGESKADER AV ENHVER ART SOM SKYLDES (I) AVBRUDD ELLER UTILGJENGELIGHET AV TJENESTENE; (II) FEIL, VIRUS, TROJANSKE HESTER ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM TJENESTEN AV EN TREDJEPART; (III) EVENTUELLE FEIL ELLER MANGLER I INNHOLD ELLER FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SOM HELST SLAG SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DIN BRUK AV INNHOLD SOM ER PUBLISERT, OVERFØRT ELLER PÅ ANNEN MÅTE SIKKERHETSKOPIERT, LAGRET ELLER GJORT TILGJENGELIG VIA TJENESTENE, OG/ELLER (IV) OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN ELLER VÅR PERSONVERNERKLÆRING, OG TOTAL SECURITY-GRUPPENS ANSVAR OVERFOR DEG ELLER EN TREDJEPART SOM KREVER GJENNOM DEG, UANSETT ÅRSAK, OG UAVHENGIG AV HANDLINGSFORM, ER BEGRENSET TIL BELØPET SOM EVENTUELT ER BETALT AV DEG I DE TOLV MÅNEDENE FØR KRAVET (ELLER FOR EN INNLEDENDE PERIODE ELLER FORNYELSESPERIODE PÅ MER ENN 12 MÅNEDER, GEBYRENE SOM ER BETALT FOR DEN FØRSTE PERIODEN ELLER FOR FORNYELSESPERIODEN).

  2. Total Security Group vil ikke ha noe ansvar for forsinkelser eller feil i tjenestene som skyldes at du ikke overholder kravene i avsnitt 3f (Kompatibilitet med Total Security Group-programvaren).

  3. Vilkårene i dette avsnittet skal bestå uavhengig om denne avtalen opphøres eller ikke.

 14. Tildeling og delegering av Total Security Group

  Total Security Group kan etter eget skjønn overføre eller overdra alle eller deler av sine rettigheter i henhold til denne avtalen, og kan forfølge eller overføre hele eller deler av sine plikter og forpliktelser i henhold til denne avtalen. Total Security Group kan engasjere underleverandører eller agenter til å utføre sine plikter og utøve sine rettigheter nedenfor, uten ditt samtykke. Hvis du ikke godtar overføringer eller oppdrag under avsnitt 14, må du slutte å bruke tjenestene og kansellere kontoen din.

 15. Tildeling og delegering av deg

  Du kan bare overdra eller dele noen av dine rettigheter under denne avtalen etter en tilfredsstillende kredittsjekk av personen du ønsker å overføre rettighetene dine til og fullføre registreringsprosessen til Total Security Group. Hvis du ønsker å overføre rettighetene dine til en tredjepart, må du besøk hjelpesenteret vårt.

 16. Merknader

  Merknader om tjenestene dine og vilkårene i denne avtalen vil bli gitt til deg via e-postadressen du har registrert for din Total Security Group-konto eller via kontrollpanelet. Det er ditt ansvar å sørge for at kontaktopplysningene Total Security Group har om deg til enhver tid er gjeldene.

 17. Hele avtalen

  Denne avtalen (inkludert elementene som er innarbeidet ved referanse og modifikasjoner som kan gjøres fra tid til annen av Total Security Group), utgjør hele avtalen mellom Total Security Group og deg om tjenestene, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Total Security Group når det gjelder sakene heri. Enhver vare eller tjeneste levert av Total Security Group for å fremme tjenestene, skal dekkes av denne avtalen med mindre annet er uttrykkelig oppgitt. Skulle det oppstå vilkårskonflikter mellom denne avtalen og et annet dokument, gjelder vilkårene i denne avtalen. Alle referanser som er entall eller flertall og alle referanser som er gitt i hankjønn, hunnkjønn eller intetkjønn, er ment å bli brukt om hverandre etter konteksten i setningen.

 18. Delbarhet

  Denne avtalen blir håndhevet i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov. Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen av en eller annen grunn anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lov, så (i) vil denne bestemmelsen tolkes, utlegges eller reformeres i den grad det er rimelig for å gjøre den gyldig, håndhevbar og i samsvar med den opprinnelige hensikten som ligger til grunn for slik bestemmelse og (ii) slik ugyldighet eller ikke-håndhevbarhet ikke vil påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten til noen annen bestemmelse i denne avtalen, og alle slike bestemmelser skal bestå i full kraft og virkning.

 19. Ingen avkall

  Total Security Group forbeholder seg retten til å ta alle juridiske skritt for å håndheve denne avtalen. Total Security Groups unnlatelse av å utøve noen rettigheter eller rettsmidler nedenfor, skal ikke fungere som et nåværende eller fremtidig avkall på slike bestemmelser eller på Total Security Groups rettigheter til å håndheve en slik rett eller løsning i fremtiden. Ingen frafallelse av noen bestemmelser i denne eller noen annen avtale med Total Security Group skal gjelde med mindre det er uttrykkelig skriftlig og signert av begge parter.

 20. Tredjeparters rettigheter

  Denne avtalen gir ikke opphav til noen rettigheter i henhold til Contracts (Rights of Third Part) Act 1999 eller tilsvarende lokal lovgivning for å håndheve vilkårene i denne avtalen.

 21. Kontaktinformasjon til Total Security Group

  Hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du kontakte oss på besøk hjelpesenteret vårt, eller du kan sende post til:

  • Total Security Limited som driver under navnet Protected (Total Password),
  • 16-18 Barnes Wallis Road,
  • Segensworth,
  • Fareham,
  • Hampshire,
  • PO15 5TT,
  • Storbritannia (UK)

  • USA – (833) 779-1020
  • Storbritannia – 44 8081965420
  • Australia – 61 1800531639
  • Internasjonalt – (001) 833 779 1020

  Total Security Limited driver under navnet Total Password. Organisasjonsnummer: 10161957