Servicevilkår & Slutbrugerlicensaftale

Total Password baggrundsbillede

Disse tjenestevilkår og slutbrugerlicensaftale (samlet "Aftalen”) er en aftale mellem Total Security Limited (registreret i England under nummer 10161957), der fører forretning som Total Password (“Total Security Group”, “vi” eller “vores”) og dig (“du”, “dig”, “Bruger” eller “Kunde”). Denne aftale fremsætter vilkår og betingelser for din brug af alle Total Security Groups produkter og tjenester (samlet “Tjenesterne”). Inden for rammerne af sådanne Tjenester dækker denne Aftale både (i) din tjenesteplan og (ii) eventuelle yderligere tjenester til at supplere din tjenesteplan som nærmere beskrevet på siden Vores tjenester og sider. Ved at tilgå, anvende, registrere eller modtage nogle af Tjenesterne accepterer du de vilkår og betingelser, der er beskrevet nedenfor, og dem, der findes i vores Privacy Policy (“Politikker”) som er integreret i denne Aftale via reference. Der kan gælde yderligere vilkår for visse Tjenester, du køber. I sådanne tilfælde vil disse yderligere vilkår også gælde i tillæg til denne Aftale.

Hvis du ikke accepterer disse Vilkår og Betingelser samt vores Politikker, må du ikke tilgå eller benytte Tjenesterne.

Total Security Group kan fra tid til anden ændre denne Aftale for at afspejle ændringer i eller krav i lovgivningen eller opdateringer i Tjenesterne. Total Security Group vil informere dig, hvis sådanne ændringer i væsentlig grad påvirker dine rettigheder i henhold til denne Aftale. Ændringer vil ikke gælde med tilbagevirkende kraft, og med mindre ændringen af juridiske årsager er påkrævet øjeblikkeligt, vil der blive udsendt information om de tilrettede vilkår i rimelig tid forud for, at ændringerne træder i kraft. Hvis du ikke accepterer at blive forpligtet af denne Aftale, vores Politikker eller eventuelle efterfølgende modifikationer, skal du stoppe med at benytte Tjenesterne (see Opsigelse og ophævelse).

Lovvalg og voldgift for brugere i USA

 1. For brugere i USA gælder Staten Californiens love for denne Aftale, inklusive eventuelle tvister, der måtte komme ud af eller i forbindelse med eller i relation til din brug af Tjenesterne. "The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods" samt andre lignende love, reguleringer eller vedtægter, der gælder i andre jurisdiktioner, skal ikke gælde for denne Aftale.

 2. Alle gebyrer og eventuelle gældende skatter behandles på vores vegne af vores agent Total Security LLC, et selskab med begrænset hæftelse fra Delaware. Dette vil ikke påvirke de priser, der er beskrevet i Vores tjenester og priser, og du vil ikke pådrage dig yderligere omkostninger.

 3. Hvis en tvist, der opstår under eller i relation til denne Aftale, bringes til voldgift, skal den løses af endelig og bindende voldgiftsmægling udført af en enkelt voldgiftsmand, valgt af Total Security Group, i medfør af de kommercielle voldgiftsregler i "the Commercial Dispute Resolution Procedures" og "the Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes", (samlet "AAA regler") fra "the American Arbitration Association ("AAA), som modereret af denne Aftale, og det skal administreres af AAA. Voldgiftsmæglingen for AAA skal alene anlægges på individuel basis uden ret til, at nogen krav voldgiftsmægles baseret på en klasse eller baseret på involverende krav fremført i kapacitet af en påstået repræsentant på vegne af nogen person(er). Voldgiftsmanden skal tage stilling til alle problemstillinger, inklusive omfanget af denne voldgiftsklausul, men voldgiftsmanden er bundet af vilkårene for denne Aftale. Voldgiftsmæglingen vil foregå på en AAA-lokation, som vælges af Total Security Group i Californien. I tilfælde af, at du kan påvise, at udgifterne til voldgiftsmægling vil være prohibitive sammenlignet med udgifterne til sagsanlæg, vil Total Security Group betale så meget af dine omkostninger til anlæggelse af sagen, administration og voldgiftsmand i forbindelse med voldgiftssagen, som voldgiftsmanden finder rimeligt for at forhindre, at voldgiftsmæglingen bliver omkostningsmæssigt prohibitiv. Hvis voldgiftsmanden imidlertid finder, at enten indholdet i dit krav eller den søgte erstatning er uretmæssig eller ikke er berettiget i henhold til standarderne, der er fremsat i "the Federal Rule of Civil Procedure 11(b)", skal betalingen af enhver voldgiftsmægling reguleres af AAA-reglerne. I et sådant tilfælde accepterer du at kompensere Total Security Group for alle beløb, som denne tidligere har udbetalt, og som det er din forpligtelse af betale i henhold til AAA-reglerne. Hvis voldgiftsmanden bevilger erstatning til dig, som er lig med eller større end værdien af dit krav, skal Total Security Group refundere dig dine rimelige udgifter til advokat samt udgifter opstået i forbindelse med en sådan voldgiftsmægling.

Lovvalg og jurisdiktion for brugere uden for USA

 1. For brugere uden for USA skal denne Aftale og eventuelle ikke-kontraktlige forpligtelser, der måtte opstå ud af eller i relation til den, reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovene i England og Wales, og kun være underlagt eventuelle ufravigelige bestemmelser i det land, hvor du bor. "The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods" samt andre lignende love, reguleringer eller vedtægter, der gælder i andre jurisdiktioner, skal ikke gælde for denne Aftale.

 2. Du og Total Security Group aftaler uigenkaldeligt, at domstolene i det land, hvor du bor, skal have ikke-eksklusiv jurisdiktion til at afgøre en tvist eller et krav (inklusive ikke-kontraktlige tvister eller krav), der måtte opstå ud af eller i forbindelse med denne Aftale (inklusive din brug af Tjenesterne) eller dens indhold eller indgåelse.

 3. Alternativt kan du afprøve tvisten hos et alternativt organ til løsning af tvisten i din hjemme-jurisdiktion (inklusive, hvis du bor i den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige stadig er en medlemsstat i den Europæiske Union på tidspunktet for tvisten eller deltager i eventuelle overgangsordninger eller i en ny handelsaftale) via EU Kommissionens Onlinetvistbilæggelses (ODR) platform.

 1. Berettigelse, registrering og kontosikkerhed

  1. Tjenesterne er udelukkende tiltænkt brugere, som er atten (18) år gamle eller ældre (eller over myndighedsalderen i dit land, hvis den er højere end 18). Hvis du er under atten (18) år gammel (eller, hvis ældre end 18, er under myndighedsalderen i dit land), og registrerer dig til at bruge Tjenesterne eller tilgå Tjenesterne, accepterer vi ikke at levere Tjenesterne til dig, og du skal opsige din konto og stoppe med at benytte Tjenesterne. Ved at registrere dig til og/eller bruge Tjenesterne, tilkendegiver og garanterer du, at du er mindst atten (18) år gammel (eller, hvis højere end 18, at du er over myndighedsalderen i det land, hvor du bor).

  2. Hvis du registrerer dig til og bruger Tjenesterne på vegne af en anden part, enhed eller organisation, garanterer og tilkendegiver du, at du er autoriseret til at binde en sådan part, enhed eller organisation til denne Aftale, og at handle på vegne af en sådan part, enhed eller organisation hvad angår handlinger, du måtte foretage i forbindelse med Tjenesterne og denne Aftale.

  3. Du accepterer at afgive nøjagtige og fuldstændige oplysninger, når du registrerer dig til Tjenesterne, og du accepterer at holde sådanne oplysninger nøjagtige og fuldstændige i hele den periode, du bruger Tjenesterne. Du er alene ansvarlig for at bevare fortrolighed for dit brugernavn og adgangskode.

 2. Udelukkede personer

  Visse enheder og personer er udelukket fra at benytte Tjenesterne som følge af handels- og økonomiske sanktioner samt eksport- og kontrollove indført af USA, Det Forenede Kongerige eller andre stater. Disse udelukker virksomheder og deres datterselskaber i at indgå i alle eller visse kommercielle aktiviteter i visse sanktionerede lande ("Sanktioneret land") og visse personer, organisationer, enheder eller domænenavne ("Sanktioneret borger") (Se for eksempel "the U.S. Office of Foreign Assets Controls" restriktioner for virksomheder og deres datterselskaber og relaterede personer, som er navngivet på "the Specially Designated Nationals" listen). Du er udelukket fra at registrere dig eller tilmelde dig, tegne abonnement eller benytte Tjenesterne, hvis du er bosiddende i et Sanktioneret land eller er listet som eller tilknyttet en Sanktioneret borger eller nogen, der er opført på "the Specially Designated Nationals" listen, efter afgørelse fra Total Security Group efter eget skøn. Registrering, tilmelding eller brug af Tjenesterne fra et Sanktioneret land er en væsentlig overtrædelse af denne Aftale og grundlag for Total Security Groups øjeblikkelige nedlukning af kontoen uden ret til at genvinde nogen af dine data eller gebyrer, som du har betalt (eller forudbetalt) for sådanne Tjenester.

 3. Total Security Group licens og brug af Tjenesterne

  1. Omfang af licens. Total Security Group giver dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, begrænset licens, der kan tilbagekaldes, som du skal installere i Total Security Group softwaren, der er nødvendig for at bruge Tjenesterne (the “Total Security Group Software”), og kun til det antal enheder, som du har betalt gældende gebyrer og skatter for, og for den periode, som din tjenesteplan løber i. Hvert abonnement giver dig ret til at installere og bruge Total Security Group Softwaren for at beskytte én enhed af gangen. Du kan overføre din licens fra en enhed til en anden via besøg vores Hjælpecenter. Hvis du ønsker at bruge Tjenesterne på flere enheder, skal du have en separat licens for hver enhed eller have en licens til flere enheder ved at købe en ekstra licens eller licenspakke. Denne licens tillader dig at bruge Total Security Group Softwaren, ene og alene med det formål at bruge Tjenesterne. Vi forbeholder os alle andre rettigheder til Total Security Group Softwaren. Din licens til at bruge Total Security Group Softwaren er underlagt de begrænsninger, der er fremsat i dette afsnit af Aftalen. Hvis du ikke accepterer vilkårene for denne licens, skal du opsige din konto og stoppe med at tilgå Tjenesterne.

  2. Begrænsninger på din ret til brug. Med mindre det udtrykkeligt er tilladt ifølge loven, må du ikke reverse engineer, dekompilere, eller demontere Total Security Group Softwaren. Du må ikke leje, lease, låne eller overføre Total Security Group Softwaren eller hoste Total Security Group Softwaren for tredjeparter. Total Security Group Softwaren er licenseret som et enkelt, integreret produkt og må ikke opdeles til brug på mere end èn computer. Total Security Group Softwaren kan indeholde kopibeskyttelses-teknologi for at forhindre uautoriseret kopiering af Total Security Group Softwaren, eller der kan kræves oprindeligt medie for brug af Total Security Group Softwaren på computeren. Det er forbudt at fremstille uautoriserede kopier af Total Security Group Softwaren eller at omgå eventuel kopibeskyttelses-teknologi, der er inkluderet i Total Security Group Softwaren.

  3. Begrænsninger for adgang til Tjenester. Du må kun tilgå Tjenesterne via de interfaces og protokoller, som leveres eller autoriseres af Total Security Group. Du accepterer, at du ikke vil tilgå Tjenesterne via uautoriserede metoder såsom ulicenserede softwareklienter.

  4. Videreformidling. Du må ikke videreformidle Tjenesterne eller give andre adgang til eller mulighed for at bruge dem, med mindre du har indgået en separat forhandleraftale eller anden aftale med Total Security Group, som udtrykkeligt autoriserer dig til at beskæftige dig med denne aktivitet. Du kan bede Total Security Group om tilladelse til at gøre forretning med eller forhandle og distribuere Total Security Group Softwaren ved at kontakte os.

  5. Prøvelicenser. Hvis du har anmodet om og modtaget en gratis syv (7)-dages eller tredive (30)-dages prøve- eller evalueringslicens, bevilger Total Security Group dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, begrænset licens til at benytte Tjenesterne via Total Security Group Softwaren, men kun i en sådan prøve- eller evalueringsperiode i henhold til denne Aftale. Den gratis prøve- eller evalueringslicens er kun gyldig for din brug af Tjenesterne via Total Security Group Services på én enhed under en sådan syv (7)-dages eller tredive (30)-dages periode, og er begrænset til én prøvelicens eller evalueringslicens pr. kalenderår pr. enhed. Din prøve- eller evalueringslicens til at bruge Tjenesterne ophører automatisk ved udløbet af de syv (7) eller tredive (30) dage med mindre du efterfølgende tilmelder dig et fuldt [enten årligt eller månedligt] abonnement på Tjenesterne. Hvis du har nogen kampagnekoder, så du kan forlænge perioden for din prøve- eller evalueringslicens, skal du indtaste sådanne koder på tidspunktet for din første tilmelding, for at de kan blive anvendt på din konto. Før udløbet af din prøve- eller evalueringsperiode vil du blive informeret og tilbudt mulighed for at købe et årligt eller månedligt abonnement på Tjenesterne. Vi indsamler ikke nogen af dine personlige eller identificerbare oplysninger, inklusive navn, e-mailadresse eller betalingsoplysninger, indtil et eventuelt tidspunkt, hvor du bekræfter et abonnement på Tjenesterne ved eller før udløbet af prøve- eller evalueringsperioden (dvs. der er ingen automatisk tilmelding efter udløbet af prøve- eller evalueringsperioden).

  6. Kompatibilitet med Total Security Group Softwaren. Du er ansvarlig, på din egen regning, for alle computere, telekommunikationsudstyr, software, adgang til internettet og kommunikationsnetværk, der kræves for at bruge Tjenesterne. Total Security Group er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller udfald i Tjenesterne som følge af fejl i computere, telekommunikationsudstyr, software, adgang til internettet eller kommunikationsnetværk, som er nødvendige for at bruge eller tilgå Tjenesterne uden for deres kontrol.

  7. Vedligeholdelse af Total Security Group Softwaren. Fra tid til anden kan Total Security Group foretage forbedringer, opgraderinger, ændringer eller modifikationer i Total Security Group Softwaren, som er tilgængelige for deres kunder. Se Modifikation og opdateringer for Tjenesterne.

  8. Teknisk support. Undtagen som beskrevet i artikel (j) nedenfor vil Total Security Group yde 24/7 teknisk support via Besøg vores Hjælpecenter og online chat for den aktuelle version af Total Security Group Softwaren (“Teknisk support”). Du skal tilvejebringe så meget information, som vi bestemmer ud fra vores skøn, baseret på vores undersøgelse af eller evaluering af eventuelle anliggender eller problemer. Ved at benytte vores Tekniske support giver du Total Security Group tilladelse til at tilgå din konto og enhed, hvis det er nødvendigt, for at løse dit anliggende eller problem. Du accepterer og erkender, at for at løse et anliggende eller et problem, kan Total Security Group få brug for adgang til licensnøgler, som du alene er ansvarlig for at levere til os.

  9. Ikke berettiget til teknisk support. Total Security Group vil ikke yde Teknisk support, hvis: (a) du har brudt denne Aftale; eller (b) behovet for Teknisk support skyldes (i) din undladelse af at køre Total Security Group Softwaren i henhold til de systemkrav, du har fået oplyst; (ii) enhver modifikation eller forsøg på modifikation af Total Security Group Softwaren af dig eller nogen tredjepart uden for Total Security Groups kontrol; eller (iii) din undladelse eller afvisning af at implementere ændringer anbefalet eller krævet af Total Security Group.

  10. Tilgængelighed af fjernadgangstjenester via fjernadgangs-agenter Under visse betingelser i forbindelse med din brug af Tjenesterne og implementering af Total Security Group Softwaren kan du få brug for kundeservice, hvilket kan nødvendiggøre interaktion med vores fjernadgangs-agenter som en del af vores Tekniske support, så vi kan yde visse fjernadgangstjenester for at kunne håndtere din problemstilling eller dit serviceproblem korrekt. Se Information og ansvarsfraskrivelse vedrørende fjernadgang.

  11. Tredjepart softwarekomponenter. Total Security Group er i partnerskab med Avira Operations GmbH & Co. KG og benytter SAVAPI, MAVAPI, APC og WRAPI SDK pakker, som yder beskyttelse mod zero-day angreb, avancerede vedvarende trusler og ukendt malware. Andre benyttede biblioteker omfatter Community.CsharpSqlite, DotNetZip, Hardcodet.Wpf.TaskbarNotification, HtmlAgilityPack, Ionic.Zip, lbt.Ortc.Api, LinqBridge, Mindscape.Raygun4Net, Newtonsoft.Json, SAVAPI, ShellBrowser, Utiliizr.WPF, Utilizr.Net3, Utilizr.VPN, Utilzr.OpenVPN, WebSocket4Net.

  12. Søgning efter databrud. Total Security Group benytter tredjeparts tjenesteudbydere til at udføre regelmæssige søgninger i aktuelle eller igangværende databrud. Tredjeparts-udbyderen søger i en proprietær database med offentlig tilgængelig information vedrørende databrud og andre online hændelser med databrud, baseret på den e-mailadresse, der angives af en bruger. Total Security Group er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af resultaterne af en sådan søgning, og vi er heller ikke tilknyttet noget websted eller brand, som er angivet.

   Selvom Total Security Group kan levere resultater om databrud, kan vi ikke holdes ansvarlige for de viste data, og vi kan heller ikke forhindre fremtidige databrud. Ingen kan forhindre alle databrud.

   Vi forbeholder os også retten til at udføre en søgning efter databrud på dine vegne for at gøre det muligt for os at give dig orienterende feedback vedrørende, om du tidligere har været påvirket af et kendt databrud eller ej.

 4. Modifikationer og opdateringer af Tjenesterne

  1. Total Security Group kan fra tid til anden ændre Tjenesterne og et hvilket som helst aspekt eller funktion i Tjenesterne, hvis det betragtes som nødvendigt af sikkerhedsmæssige eller juridiske årsager, for at sikre driften af Tjenesterne, for at reflektere udviklingen i teknologien eller for at forbedre de funktioner, vi kan yde vores kunder. Du giver hermed samtykke til automatiske opdateringer af de Tjenester, du har installeret på din computer.

  2. Hvis Total Security Group ændrer Tjenesterne på en væsentlig måde, vil vi på forhånd informere dig om ændringerne, så du har mulighed for at stoppe med at anvende Tjenesterne og opsige din konto. Dette påvirker eller begrænser ikke din pengene-tilbage-garanti (detaljerne om denne angives nedenfor), og derfor, hvis du opsiger inden for den relevante periode for start eller fornyelse af Tjenesterne, uanset om det er som følge af ændringer udført af Total Security Group, vil du modtage fuld refusion, hvis du beder om det.

 5. Periode og automatisk fornyelse

  For alle månedlige abonnementsplaner, se artikel b. For alle andre tjenesteplaner, se artikel a.

  1. Første periode og automatisk fornyelse. Tjenestens første periode er: (i) vedrørende din tjenesteplan den første periode, du valgte at betale for på betalingssiden, da du købte Tjenesten (f.eks. enten 1 måned eller 12 måneder); og (ii) vedrørende alle ekstra tjenester 12 måneder (den "Første periode"”). Undtagen i tilfælde af prøvelicenser, vil Tjenesterne automatisk blive fornyet for den samme periode (hver "Fornyelsesperiode"), som du oprindeligt bestilte, og du informeres herom i din næste Fornyelsesmeddelelse (beskrevet nedenfor). At lejlighedsvis kan det være nødvendigt for os at ændre din fornyelsesperiode fra årlig til månedlig for at give dig den bedst mulige service, og du vil blive opkrævet det månedlige pro rata-beløb. Hvis du ikke ønsker en fornyelse, skal du opsige før udgangen af den Første periode eller en anden gældende Fornyelsesperiode, ellers opkræves beløbet på dit registrerede kredit-/debetkort i henhold til artikel 6c (Prisning, fakturering og betaling). Den Første periode og alle Fornyelsesperioder omtales samlet som "Periode". Hver fornyelsesmeddelelse vil blive leveret til dig op til tredive (30) dage før dit kredit-/betalingskort bliver opkrævet, hvilket, som beskrevet i Prissætning, Fakturering og Betaling, vil blive opkrævet ved afslutningen af den nuværende periode. Total Security Group forbeholder sig retten til at forny et 12-måneders abonnement op til 30 dage før jubilæumsdatoen for at undgå afbrydelse i tjenesten, hvilket vil blive meddelt i fornyelsesmeddelelsen. Fornyelsesmeddelelsen sendes til den e-mailadresse, du har registreret på din Total Security Group konto, og information om automatisk fornyelse vises i dit kontrolpanel. Det er dit ansvar at sikre, at e-mailadressen og andre personlige oplysninger på din brugerkonto, som Total Security Group opbevarer for dig, til enhver tid er opdaterede.

  2. Månedlige abonnementer. Alle månedlige abonnementer fornys automatisk hver måned, indtil du opsiger din konto.

  3. Rabattilbud. Hvis du modtager et rabattilbud på din Første periode eller den første måneds abonnement, fornys dine Tjenester automatisk til den på det tidspunkt gældende pris uden rabat, som vist på vores prisside. Du accepterer og autoriserer, at Total Security Group automatisk hæver det gældende gebyr på dit kredit-/debetkort i henhold til artikel 6c (Prisning, fakturering og betaling).

  4. Undtagelser fra automatisk fornyelse. Hvis du har en tvist med Total Security Group eller tidligere har bedt om en tilbagebetaling, som vi har anfægtet, fornys dine Tjenester ikke automatisk ved udløbet af din eksisterende tjenesteperiode. Vi kan ikke returnere bestridte gebyrer på grund af pådragne omkostninger.

 6. Prisning, fakturering og betaling

  1. Prisning. Vi tilbyder gode tjenesteplaner og et udvalg af yderligere tjenester, så der er noget til at opfylde alles behov. Detaljer om vores aktuelle tjenesteplaner og yderligere tjenester er angivet under Prisside for vores tjenester. Hvis du har gjort brug af en introduktionsrabat eller et specielt kampagnetilbud for din første periode, fornys dine services automatisk til den aktuelle pris, som står på vores prisliste.

  2. Faktureringsproces. Vores tjenestetakster beregnes baseret på den tjenesteplan, du vælger, antal enheder, du ønsker at beskytte, plus eventuelle gebyrer for ekstra tjenester, du har bestilt. Hvis de Tjenester, du køber hos Total Security Group, faktureres månedsvist, bliver du faktureret for hele måneder.

  3. Betalinger. Du accepterer at betale Total Security Group i den Første periode eller hver måned, som det fremgår af din valgte tjenesteplan, samt alle gebyrer for Tjenesterne, som de er angivet på prissiden på det tidspunkt, hvor du bestiller Tjenesterne. Inden udløbet af din Første periode eller aktuelle Fornyelsesperiode vil du modtage information om det skyldige beløb for den efterfølgende periode i en Fornyelsesmeddelelse, der sendes til dig via e-mail og/eller til dit kontrolpanel. Som angivet i Periode og automatisk fornyelse, sendes der ikke Fornyelsesmeddelelser til dig, hvis du er på en månedlig plan. Du accepterer og autoriserer, at Total Security Group automatisk hæver det gældende gebyr på de(t) kredit-/debetkort, der er angivet på din konto, for hver måned eller hver Fornyelsesperiode (som passende), med mindre du opsiger Tjenesterne før udløbet af den Første periode eller en Fornyelsesperiode. Alle opkrævninger hæves på datoen for fornyelsen. For eksempel hæves det månedlige abonnement på dit kredit-/debetkort ved udløbet af din månedlige cyklus for disse Tjenester. Hvis det kredit-/debetkort, der er registreret hos Total Security Group er udløbet eller ikke tillader automatiske fornyelser, skal du kontakte Proctected.net Group for at forny Tjenesten. Hvis du ikke fornyr dine Tjenester på årsdagen, nedlukkes din adgang. Når dine data er blevet sat i kø til sletning, kan de ikke gendannes af Total Security Group. Du er ansvalig for at sørge for, at dine kredit-/debetkort faktureringsinformationer hos Total Security Group er korrekte. Vi accepterer også visse forudbetalte metoder

  4. Valuta. Total Security Group tilbyder mulighed for at betale for Tjenester i et antal forskellige valuta. Hvis din lokale valuta ikke understøttes af din konto, vil den forfaldne pris for Tjenesten blive omregnet ved brug af den gældende valutakurs på købstidspunktet. I tilfælde af en eventuel refusion af gebyrer til dig i henhold til vilkårene i denne Aftale, vil en sådan refusion blive konverteret ved brug af den aktuelle valutakurs på refusionstidspunktet. Total Security Group er ikke ansvarlig for eventuelle afvigelser eller underskud i disse beløb som et resultat af en ændring i valutakursen.

  5. Moms. Moms er en skat, der pålægges forbrugere i et område inden for den Europæiske Union. Moms er inkluderet i alle GBP- og Euro-priser, der vises på Total Security Group siden.

  6. Faktureringsproblemer og support. Du skal informere os om eventuelle faktureringsproblemer eller uoverensstemmelser så snart, du bliver opmærksom på dem. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig med faktureringsspørgsmål. Kontakt vores fakturerings-support med spørgsmål vedrørende fakturering. Især bedes du altid kontakte Total Security Group, før du forsøger at få en tilbageførsel.

 7. Loyalitets-belønninger

  Total Security Group er i partnerskab med Tango Card Inc. for at tilbyde sine brugere eGift gavekort for at gennemføre kvalificerende transaktioner.

  1. Kvalificerende transaktioner vises tydeligt, og der vises en bekræftelse, når du har tilmeldt dig ordningen. Status for loyalitetspræmien vises på brugerens kontrolpanel, hvor man kan overvåge sin status.

  2. Total Security Limited forbeholder sig retten til at annullere eller afvise en præmie, hvis den kvalificerende transaktion refunderes, refunderes delvist, eller hvis abonnementet opsiges inden for 60 dage efter gennemførsel af den kvalificerende transaktion.

  3. Der vil blive pålagt et opsigelsesgebyr svarende til eGift-kortets værdi, som fratrækkes pro rata saldoen, hvis der sker en refusion eller delvis refusion efter, at eGift-kortet har registreret belønningen.

  4. Når eGift-kortets værdikode er blevet udstedt, kan Total Security Group ikke holdes ansvarlig for værdikodens gyldighed og kan ikke refundere eller ombytte denne, når først den er udstedt.

 8. Opsigelse, ophævelse og refundering

  1. Du kan til enhver tid vælge at annullere enhver tjeneste i løbet af perioden, herunder hvis der er ændringer i tjenesterne eller denne aftale, som du ikke er enig i. Du kan administrere dine faktureringspræferencer via indstillingen 'Mine Tjenester', som findes i din kontrolpanel. Alternativt, hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte os med din anmodning via vores Hjælpecenter, eller ring til (001) 833 201 8682.

   1. Du kan vælge at bringe aftalen til ophør straks eller ikke at forny den ved udløbet af din Periode.

   2. Hvis du opsiger under Perioden, kan du fortsat tilgå Tjenesterne i resten af Perioden, forudsat at du har betalt fuldt ud for Tjenesten og altid i henhold til disse Vilkår og Betingelser, inklusive vores ret til at ophæve.

    Du kan opsige [vores antivirus-beskyttelse] Tjenesterne uanset årsag inden for tredive (30) dage, hvis du er på en 12-måneders plan, og inden for 14 dage, hvis du er på en månedlig plan.

    Hvis du køber ekstra tjenester, berettiger hver ekstra tjeneste dig kun til at opsige inden for fjorten (14) dage fra den dato, du registrerede dig eller fornyede. Sådanne ekstra tjenester omfatter, men er ikke begrænset til: Sikker browsing (VPN), Ubegrænsede enheder, Familiebeskyttelse, Beskyttelse af hjemmet, Ekstra enhed, Adblock Pro, Adgangskodeboks, Avanceret cloud-scanning, Identitetsbeskyttelse, Smartphone optimering, Antivirus eBook, Prioritetssupport, Smartphonebeskyttelse

    Hvis du vælger at annullere din konto inden for tredive (30) eller fjorten (14) dage (alt efter omstændighederne) efter registrering eller fornyelse af dine tjenester og ekstra ydelser, vil du modtage en fuld refusion efter anmodning om eventuelle betalinger foretaget inden for den aftalte annulleringsperiode.

    For alle Tjenester, der betales via forudbetaling eller gavekort, kan du kun opsige inden for fjorten (14) dage efter registrering eller fornyelse af dine Tjenester.

   3. For at kontrollere din berettigelse og anmode om en refusion, bedes du kontakte vores faktureringsafdeling på besøg vores Hjælpecenter.

   4. Refusion i henhold til pengene-tilbage-garantien skal kun gælde og udbetales til dig efter din overholdelse af, og er i alle henseender underlagt, vilkårene og betingelserne i dette afsnit, med mindre en sådan refusion kræves ifølge lokal lov.

  2. Total Security Groups ophævelse. Total Security Group kan suspendere eller afslutte din brug af eller adgang til Tjenesterne, hvis Total Security Group med rimelighed mener, at (i) du har krænket afsnittene Total Security Group licens og brug af Tjenesterne, Udelukkede personer og Intellektuel ejendom i denne Aftale, eller hvis du har foretaget en væsentlig krænkelse af noget andet afsnit i denne Aftale eller vores Politikker, eller (ii) hvis din fortsatte brug af Tjenesterne kan beskadige, deaktivere eller forringe vores servere eller netværk eller på anden måde skade eller forringe Proteted.net Groups omdømme. En sådan ophævelse kan være øjeblikkelig og uden varsel. Du er ikke berettiget til en refusion af betalte beløb, hvis Total Security opsiger din konto i henhold til denne paragraf b.

  3. Konsekvens af opsigelse eller ophævelse. I henhold til artiklen umiddelbart nedenfor gælder det ved opsigelse eller ophævelse, at: (i) du straks skal ophøre med at bruge alle Tjenesterne, og (ii) at du vil ikke have yderligere adgang til nogen af vores applikationer.

   Hvis du vælger at opsige eller ophæve i løbet af Perioden, vil du have adgang til Tjenesterne i resten af din aktuelle Periode, dog altid i henhold til disse Vilkår og betingelser.

 9. Brug af dine Persondata

  1. Indsamling og brug af persondata. Total Security Group vil indsamle, anvende og overføre dine persondata i henhold til vilkårene i vores Privatlivspolitik, som er inkluderet heri via reference.

 10. Information og ansvarsfraskrivelse vedrørende fjernadgangstjenester (Remote Access Services - "RAS").

  1. Information og overvejelser for RAS. I det tilfælde, at RAS er nødvendig, ønsket eller anbefalet som en del af vores Tekniske support, skal du være opmærksom på følgende problemstillinger og overvejelser i forhold til brug af vores RAS:

   1. Vores fjernadgangsagenter ("RAA'er") vil kunne tilgå og se de private og fortrolige oplysninger, som måtte findes på din enhed på det tidspunkt, hvor der gives adgang for RAA'en.

   2. RAA'er vil kunne slette og redigere data på din licenserede enhed og eventuelt tilknyttet medielagerkapacitet (tilknyttet på tidspunktet for RAA'ens fjernadgang).

   3. Under visse omstændigheder kan handlinger udført af RAA'en i forbindelse med levering af RAS føre til tab eller korruption af data på din enhed eller kan resultere i, at enheden mister funktionalitet.

   4. For at kunne yde RAS, skal RAA'en uploade eller downloade information fra din enhed for at kunne yde den nødvendige tekniske support såsom download af logfiler eller relaterede hjælpeprogrammer.

  2. Kundens ansvar i forbindelse med at ønske eller benytte RAS.

   1. Du alene er ansvarlig for at vedligeholde og køre backup af al information, data, tekst, filer, fotos eller andre materialer (f.eks. software), som findes på din enhed og lagringsmedier, før du bestiller RAS, installerer eventuelle anbefalede eller nødvendige filer samt på det tidspunkt, hvor du anmoder om og modtager RAS samt giver adgang for en RAA.

   2. Du skal sørge for, at alle fortrolige og personlige filer er lukkede, før RAS-sessionen begynder, og at de er markeret som private eller fortrolige.

   3. Du skal sørge for, at du har tilstrækkelig eller korrekt kapacitet og autoritet til at binde dig selv til vilkårene i ansvarsfraskrivelsen nedenfor (især hvis du autoriserer på vegne af en organisation), og at du har fuld autoritet og ansvar for din enhed og lagringsmedie i forbindelse med tilvejebringelse og modtagelse af nogen RAS leveret af RAA'en.

   4. Du skal til alle tider være aktivt til stede under en RAS ydet af RAA'en for at kunne følge eventuelle instruktioner eller implementere eventuelle anbefalinger fra RAA'en (f.eks. indtaste adgangskoder for adgang eller give mere information).

  3. Ansvarsfraskrivelser og videregivelser vedrørende kundens brug af RAS. Vores RAS ydes på dit ansvar alene, og du påtager dig ansvaret for alle konsekvenser som følge af en RAS. I forbindelse med det foregående:

   1. Du er bekendt med og accepterer, at ved at anmode om en RAS, kan en RAA downloade og bruge software på din enhed, indsamle systemdata fra din enhed, tage fjernkontrol over din enhed (med dit samtykke) og på anden måde tilgå og ændre i enhedens indstillinger, som det er rimeligt, for at foretage fejlsøgning i forbindelse med problemstillinger og yde den identificerede, nødvendige RAS.

   2. Du er bekendt med og accepterer, at ved at bruge vores RAS, kan en RAA (ved at antage eller påtage sig at foretage den nødvendige eller krævede RAS) blive eksponeret for eller kunne se private og fortrolige filer, information og/eller materiale på din enhed, hvis dette ikke er korrekt lukket eller sikret.

   3. Vi påtager os intet ansvar for nogen data (inklusive filer eller software), som kunne findes på din enhed eller lagringsmedie, mens RAS'en udføres. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tab eller korruption af data (inklusive filer eller software), uanset om det skyldes uagtsomhed, uheld eller andet. Hvis det med rimelighed er nødvendigt for at udføre RAS'en, kan nogle eller alle filer eller software blive slettet for at fjerne virus, malware, infektioner, trojanske heste, automatiserede programmer, warms eller korrupte data/filer/software for at kunne få enheden til at fungere igen.

   4. Vi frasiger os hermed alle fremstillinger, garantier og betingelser, uanset om det er udtrykt eller antydet, vedrørende den RAS, du anmoder om, inklusive fremstillinger, garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller nogen garanti som resultat af handlingen. Du accepterer hermed modtagelse og levering af enhver RAS på en "som beset" basis.

   5. Vi er på intet tidspunkt ansvarlige for nogen særlige, indirekte eller resulterende skader, uanset art (uanset om det er kendte eller ukendte), der resulterer af eller opstår ud af tab af anvendelse, tab af data/filer eller tab af profit, uanset om det er som følge af kontraktlig aftale eller skadevoldende handling, der opstår ud af eller i forbindelse med levering af en RAS.

 11. Intellektuel ejendom

  Alle handelsmærker, servicemærker eller andre lignende elementer, som benyttes af Tjenesterne, er ejendom tilhørende deres respektive ejere inklusive, uden begrænsning, Total Security Group, der handler som Total Password. Ejerskabet af al intellektuel ejendom vedrørende Tjenesterne skal forblive hos Total Security Group, der handler som Total Password og dennes licensgivere. Du accepterer, at du ikke vil foretage handlinger, der på nogen måde bringer i fare, begrænser eller intervenerer med Total Security Groups eller dennes licensgiveres intellektuelle ejendomsrettigheder.

 12. Begrænset ansvar

  UNDTAGEN SOM DET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DENNE AFTALE OG I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASIGER TOTAL SECURITY GROUP OG DENNES PARTNERE, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE SIG ALLE GARANTIER AF ENHVER ART I FORBINDELSE MED DE TJENESTER, DER LEVERES HERUNDER, INKLUSIVE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.

 13. Ansvarsfraskrivelse ERSTATNING

  1. Du erkender og accepterer, at enhver brug af Tjenesterne, inklusive enhver information eller indhold, der opnås via Tjenesterne, er for din egen risiko. Du erkender og accepterer desuden, at Total Security Group ikke udøver nogen kontrol over og ikke accepterer noget ansvar for indholdet i informationen, når den passerer gennem netværkshubs og tilstedeværelsespunkter eller internettet ud over på udstyr kontrolleret af Total Security Group.

  2. Du accepterer at kompensere, forsvare og holde skadesløs (i) Total Security Group, vores funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, leverandører og (ii) alle tredjeparts udbydere af information eller tjenester til os og hver deres respektive funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter, underleverandører, partnere og ordregivere ("Skadesløsholdte") fra og mod alle tab, udgifter, skader og omkostninger, inklusive rimelige advokatsalærer, som er et resultat af et brud på disse Vilkår og betingelser, inklusive denne Aftale og vores Politikker eller din overtrædelse af gældende love, regler eller reguleringer. I tilfælde af, at nogen Skadesløsholdte bliver genstand for et krav, for hvilke sådanne enheder har ret til at blive holdt skadesløs af dig, vil de have ret til, på din regning, at antage eksklusivt forsvar og kontrol for et sådant krav, og du vil ikke, uanset omstændighederne, afgøre noget krav uden den Skadesløsholdtes forudgående skriftlige samtykke.

 14. Ansvarsbegrænsning

  1. TOTAL SECURITY GROUPS ANSVAR OVER FOR DIG ER IKKE BEGRÆNSET ELLER UDELUKKET (A) HVOR OG I DET OMFANG ET SÅDANT ANSVAR IKKE KAN BEGRÆNSES ELLER UDELUKKES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV OG (B) FOR ALLE EUROPÆISKE IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE KUNDER I DET OMFANG, DER OPSTÅR ET TAB PÅ GRUND AF TOTAL SECURITY GROUPS UNDLADELSE AF AT LEVERE TJENESTERNE VED AT UDVISE RIMELIGE KOMPETENCER OG OMHYGGELIGHED. I ALLE ANDRE TILFÆLDE VIL TOTAL SECURITY GROUP ELLER DENNES FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, ORDREGIVERE, DISTRIBUTØRER ELLER LEVERANDØRER IKKE VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER OVER FOR NOGEN TREDJEPART FOR TABT PROFIT, AFBRYDELSE AF FORRETNING ELLER NOGEN SÆRLIGE, INDIREKTE, HÆNDELIEG, EKSEMPLARISKE, STRAFFENDE ELLER RESULTERENDE SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF (I) AFBRYDELSE AF ELLER UTILGÆNGELIGHED AF TJENESTERNE; (II) FEJL, VIRUS, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM MÅTTE BLIVE OVERFØRT TIL ELLER VIA TJENESTEN AF EN TREDJEPART; (III) NOGEN FEJL ELLER UDELADELSER I NOGET INDHOLD ELLER FOR NOGEN SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF INDHOLD, DER POSTERES, OVERFØRES ELLER PÅ ANDEN MÅDE BACKES OP, GEMMES ELLER GØRES TILGÆNGELIG VIA TJENESTERNE OG/ELLER (IV) VIDEREGIVELSE AF INFORMATION I MEDFØR AF DENNE AFTALE ELLER VORES PRIVATLIVSPOLITIK, OG TOTAL SECURITY GROUPS ANSVAR OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPARTS KRAV VIA DIG, UANSET ÅRSAG OG UDEN HENSYN TIL HANDLINGENS FORM, ER BEGRÆNSET TIL BELØBET FOR BETALTE GEBYRER, HVIS NOGEN, FRA DIG I TOLV MÅNEDER FØR KRAVET (ELLER FOR EN FØRSTE PERIODE ELLER FORNYELSESPERIODE PÅ MERE END 12 MÅNEDER, GEBYRERNE BETALT FOR DEN FØRSTE PERIODE ELLER FORNYELSESPERIODE).

  2. Total Security Group vil ikke være ansvarlig for forsinkelser eller fejl i Tjenesterne, der skyldes, at du ikke har fulgt de krav, der er fremsat i artikel 3f (Kompatibilitet med Total Security Group Software).

  3. Vilkårene i denne artikel vil stadig gælde efter ophør af denne Aftale.

 15. Overdragelse og delegering fra Total Security Group

  Total Security Group kan, efter eget skøn, overføre eller overdrage alle eller dele af sine rettigheder under denne Aftale, og kan forny eller overføre alle eller en del af sin opgaver og forpligtelser under denne Aftale. Total Security Group kan engagere underleverandører eller agenter til at udføre sine pligter og udøve sine rettigheder herunder uden dit samtykke. Hvis du ikke accepterer en overførsel eller overdragelse i henhold til denne artikel 14, skal du stoppe med at bruge Tjenesterne og opsige din konto.

 16. Overdragelse og delegering fra dig

  Du må kun overdrage eller skille dig af med nogen af dine rettigheder under denne Aftale efter et tilfredsstillende kredittjek af den person, du ønsker at overføre dine rettigheder til, og dennes gennemførelse af Total Security Group tilmeldingsprocessen. Hvis du ønsker at overføre dine rettigheder til en tredjepart, besøg vores Hjælpecenter.

 17. Notifikationer

  Notifikationer vedrørende dine Tjenester og vilkårene i denne Aftale vil blive sendt til dig via den e-mailadresse, du har registreret for din Total Security Group konto eller via dit kontrolpanel. Det er dit ansvar at sikre, at de kontaktoplysninger, som Total Security Group har registreret på dig, til enhver tid er korrekte.

 18. Hele aftalen

  Denne Aftale (inklusive de elementer, der er inkluderet via reference, og modifikationer, som fra tid til anden kan foretages af Total Security Group), udgør hele aftalen mellem Total Security Group og dig vedrørende Tjenesterne, og erstatter alle forudgående aftaler mellem dig og Total Security Group vedrørende indholdet heri. Ethvert element eller tjeneste, der tilvejebringes af Total Security Group til fremme af Tjenesterne, skal være dækket af denne Aftale med mindre andet er udtrykkeligt angivet. Skulle der være en konflikt i vilkårene mellem denne Aftale og ethvert andet dokument, skal vilkårene fremsat i denne Aftale være gældende. Enhver reference, som er i ental eller flertal, og enhver reference, som er maskulin, feminin eller neutral i køn, er beregnet til at blive brugt i flæng alt efter, hvad konteksten i sætningen antyder.

 19. Adskillelighed

  Denne Aftale vil blive håndhævet i det videst mulige omfang, som er tilladt efter gældende lov. Hvis nogen bestemmelse i denne Aftale, uanset årsag, skønnes at være ugyldig eller uden retskraft i henhold til gældende lov, uanset omfang, da (i) vil en sådan bestemmelse blive fortolket, udlagt eller omskrevet i det omfang, der med rimelighed kan kræves, for at gøre den gyldig, retskraftig og i overensstemmelse med den oprindelige hensigt, der ligger bag en sådan bestemmelse og (ii) vil en sådan ugyldighed eller mangel på retskraft ikke påvirke gyldighed eller retskraft for nogen andre bestemmelser i denne Aftale, og alle sådanne bestemmer skal forblive fuldt gyldige og gældende.

 20. Ingen frafaldelse

  Total Security Group forbeholder sig retten til at tage alle retlige skridt for at håndhæve denne Aftale. Total Security Groups undladelse af at udøve nogen rettigheder eller retsmidler herunder skal ikke ses som en nuværende eller fremtidig frafaldelse af en sådan bestemmelse eller af Total Security Groups ret til at håndhæve sådanne rettigheder eller retsmidler i fremtiden. Ingen frafaldelse af nogen bestemmelse i denne eller nogen anden Aftale med Total Security Group skal træde i kraft, med mindre det udtrykkeligt er angivet på skrift og underskrevet af begge parter.

 21. Tredjeparts rettigheder

  Denne Aftale giver ikke anledning til nogen rettigheder i henhold til "Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999" eller nogen tilsvarende lokal lovgivning til at håndhæve nogen vilkår i denne Aftale.

 22. Total Security Group kontaktinformation

  Hvis du har nogen spørgsmål eller kommentarer, bedes du kontakte os på besøg vores Hjælpecenter eller via post til:

  • Total Security Limited, der handler som Protected (Total Password),
  • 16-18 Barnes Wallis Road,
  • Segensworth,
  • Fareham,
  • Hampshire,
  • PO15 5TT,
  • Storbritannien

  • United States - (833) 779-1020
  • Det Forenede Kongerige - 44 8081965420
  • Australien - 61 1800531639
  • Internationalt - (001) 833 779 1020

  Total Security Limited handler som Total Password. Virksomhedsnummer 10161957